Thank You Cathy!

16 Jan

Mahalo Nui Loa Aunty Cathy!

Na Aumakua mai ka lā hiki….a ka lā kau.
Mai ka hoʻoku…a ka halawai.
Na Aumakua ia ka hina kua…ia ka hina alo.
Ia kaʻa ʻakau i ka lani.
O kihā i ka lani
ʻOwe i ka lani
Nunulu i ka lani
Kaholo i ka lani
Eia ka pulapula a ʻoukou
ʻO Makoa Breeden.
E malama oʻia a oukou
E ulu i ka lani
E ulu i ka honua
E ulu i ka pae ʻaīna o Hawaiʻi
E ho mai ka ʻike
E ho mai ka ikaika
E ho mai ka ʻakamai
E ho mai ka maopopo pono
E ho mai kaʻike pāpālua
E ho mai ka mana

No comments yet

Leave a Reply

Spam Protection by WP-SpamFree